Delhi/NCR:

MOHALI:

Dehradun:

BATHINDA:

BRAIN ATTACK:

Dr. Vasudha K Malik

Dr. Vasudha K Malik

Senior Consultant

Dental Care

Max Hospital, Gurgaon

Experience: 14+ Years

Share Doctor Profile

Select Hospital

Consult Now

OPD Timings

    Max Hospital, Gurgaon
  • Mon: 8 am - 12 pm
  • Tues: 12 pm - 2 pm
  • Sat: 5 pm - 7 pm